light log

学んだこととか

VagrantのProvisioningタイミングメモ

メモ。

Provisioning - Vagrant Documentation

バージョン

$ vagrant -v
Vagrant 1.7.2

プロビジョニングが実行される

  • 初回のvagrant up
  • vagrant up --provision
  • vagrant provision
  • vagrant reload --provision

プロビジョニングが実行されない

  • 二回目以降のvagrant up--provisionフラグなし)
  • vagrant reload--provisionフラグなし)

以上

Vagrant入門ガイド

Vagrant入門ガイド